*{margin:0}.l-with-sidebar__sidebar{flex-basis:var(--with-sidebar--basis,400px);flex-grow:1}.l-with-sidebar>:not(.l-with-sidebar__sidebar){flex-basis:0px;flex-grow:999;min-width:var(--with-sidebar--min,53%)}.l-with-sidebar DOI: 10.1007/s43877-023-0813-2" /> *{margin:0}.l-with-sidebar__sidebar{flex-basis:var(--with-sidebar--basis,400px);flex-grow:1}.l-with-sidebar>:not(.l-with-sidebar__sidebar){flex-basis:0px;flex-grow:999;min-width:var(--with-sidebar--min,53%)}.l-with-sidebar DOI: 10.1007/s43877-023-0813-2" />